مقاله ليبراليسم و فمينيسم ليبرال ­ راديکال: در سده ۱۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: ليبراليسم و فمينيسم ليبرال ­ راديکال: در سده ۱۹
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليبراليسم
مقاله فمينيسم
مقاله فمينيسم ليبرال
مقاله فمينيسم ليبرال ­ راديکال
مقاله قدرت
مقاله استدلال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نيا محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فمينيسم ليبرال،بيش تر، جنبشي به نظر مي آيد که مي خواست بر پايه اصول ليبراليسم و با پرهيز از راديکاليسم، حقوق اوليه زنان، يعني آزادي و برابري، را به وسيله استدلال و در قالب قانون به دست آورد، اما با ايستادگي و مقاومت ليبراليسم، که خود نيز ارزش هاي آزادي، برابري، و تکيه به روش هاي استدلال عقلي و تلاش قانوني را تبليغ مي کرد، روبه رو شد.
اين نوشتاربراي اثبات اين فرض که دليل ايستادگي فرهنگ و سياست ليبرالي در برابر خواسته هاي فمينيسم ليبرال تعارض قدرت بوده شکل گرفته و در کنار آن به بررسي واکنش فمينيسم در برابر اين مساله نيز پرداخته است. بر پايه اين پژوهش، ليبراليسم، پس از آن که به کمک درآميختن فشار عيني و فشار فکري يا ترکيب قدرت و استدلال، گفتاري چيره را آفريد،تنها توانست سامانه کهنِ انحصار را اندکي بازتر کند، نه اين که آن را کنار بزند. فمينيسم ليبرالنيز مي خواست، به همين ترتيب و با استفاده از سخنان فيلسوفان ليبرال، راستي خود را به سامانه ليبرالي اثبات کند، اما کم کم ضرورت به کارگيري فشار و دگرگوني تعادل قدرت را درک کرد و سرانجام توانست، هم چون خود ليبراليسم، به کمک چيزي بيش تر از استدلال، يعني قدرت، مطرح شود. به دليل آن که بخشي از منابع اين فشار و قدرت ورزي را گرايش هاي راديکال تر درون جنبش فمينيسم ليبرالسده ۱۹ فراهم آورد، مي توان اين جنبش را فمينيسم ليبرال ­ راديکالسده ۱۹ ناميد.
روش اين پژوهش تحليلي ­ تاريخي، و گرد آوري داده ها به صورت کتابخانه يي است.