مقاله ليپيدها در پيش بيني بروز رخدادهاي قلبي – عروقي در بالغين مبتلا به ديابت نوع ۲: مطالعه قند و ليپيد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۸۸ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: ليپيدها در پيش بيني بروز رخدادهاي قلبي – عروقي در بالغين مبتلا به ديابت نوع ۲: مطالعه قند و ليپيد تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليپيد
مقاله بيماري قلبي – عروقي
مقاله ديابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حدائق فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صفرخاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: هراتي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلال ليپيدهاي سرم نقش مهمي در افزايش خطر رخدادهاي قلبي – عروقي(CVD)  در بيماران ديابتي دارند. هدف از مطالعه حاضر مقايسه کارايي پارامترهاي ليپيدي در پيش گويي بروز CVD در جمعيتي از بالغين مبتلا به ديابت ساکن تهران بود.
روش ها: افراد شرکت کننده در مطالعه شامل ۴۱۳ مرد و ۶۰۸ زن ?۳۰ سال و در شروع مطالعه فاقد CVD بودند. با استفاده از تحليل رگرسيوني متناسب کاکس، نسبت هاي خطر (HRs) تعديل شده براي CVD به ازاي ۱ انحراف معيار افزايش در کلسترول تام (TC)، تري گليسريد (TG)، کلسترول ليپوپروتئين پرچگال (HDL-C)، کلسترول ليپوپروتئين کم چگال (LDL-C)، کلسترول ليپوپروتئين هاي به جز (non-HDL-C) HDL، نسبت TC به (TC/HDL-C)HDL-C و TG به HDL-C(TG/HDL-C) محاسبه گرديد. بروز CVD طي دوره پيگيري با ميانه ۴/۸ سال ارزيابي شد.
يافته ها: طي پيگيري، ۱۸۹ مورد CVD (91 مرد و ۹۸ زن) ثبت شد.  HR تعديل شده براي عوامل خطر در مردان، براي تمام پارامترهاي ليپيدي به جز HDL-C و TG/HDL-C، معني دار بود. در تحليل چندمتغيره تعديل شده در زنان، تنها نسبت TC/HDL-C، خطر معني داري داشت ](۵۷/۱- ۱۰/۱) ۳۱/۱[. در هر دو جنس، در مدل هاي تعديل شده براي عوامل خطر، بين قدرت تمايز پارامترهاي مختلف ليپيدي (که با آماره C ارزيابي مي گردد) در پيش بيني بروز CVD  اختلافي وجود نداشت. در بررسي ادغام شده دو جنس، در تحليل چند متغيره TC، LDL-C، non-HDL-C و TC/HDL-C، داراي HR تعديل شده معني داري بودند. اين HR ها بين ۲۰/۱ تا۳۰/۱ با آماره C مشابهي متغير بود.
نتيجه گيري: بر اساس آزمون هاي مهم کارايي مدل ها، مطالعه حاضر نتايج مبتني بر شواهدي براي پيشنهاد WHO براي جمعيت هاي با وضعيت اقتصادي پايين و متوسط ارايه مي دهد که در افراد ديابتي، TC سرم در مقايسه باLDL-C، non-HDL-C  و TC/HDL-C، پارامتري قابل قبول در پيش بيني بروز CVD هستند.