سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد موسوی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
الهام اشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشدرشته رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه آزاد اس

چکیده:

سازند ابرسج در تاقدیس ن کارمن واقع در شمال شاهرود از ضخامت قابل توجهی برخوردار است . در این ناحیه سازند ابرسج در مختصات طول جغرافیایی ׳ ۵۱ ْ ۵۴ ، عرض جغرافیایی ׳ ۳۳ ْ ۳۶ در محل چشمه نرمه خانی مورد مطالعه، نمونه برداری و اندازه گیری قرار گرفته است . سازند ابرسج در این ناحیه بالغ بر ۱۱۳۰ متر ضخامت دارد و لیتولوژی غالب آن شامل تناوبی از ماسه سنگ های آرکوزی و گری وکی خاکستری رنگ، شیل های میکاسه زیتونی رنگ و سیلتستون می باشد . جهت مطالعات پتروگرافی و رسوب شناسی بالغ بر ۲۵۰ نمونه از این واحد اخذ
گردیده است . از نمونه های ماسه سنگی و سیلتستون ی مقا طع نازک و از نمونه های شیلی اسلایدهای پالینولوژیکی تهیه شده است . همچنین از نمونه های ماسه سنگی و شیلی که حاوی ساختمان های رسوبی بودند عکس هایی تهیه گردیده است . این ساختمان ها شامل ساختمان های رسوبی فیزیکی و بیوژنیکی می باشد . تجزیه و تحلیل کلیه مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی نشان می دهد که سازند ابرسج در یک محیط رسوبی توربیدایتی بصورت یک بادزن زیردریایی نهشته شده است و در آن چرخه های کامل و ناقص از توالی بوما بچشم می خورد . با کمک ساختمان های رسوبی قابل مشاهده در منطقه میتوان بخش های مختلف این بادزن زیردریایی را تفکیک کرد . در این مقاله به معرفی ساختمان های رسوبی و محیط رسوبی سازند ابرسج در منطقه فوق الذکر می پردازیم