سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود شایسته – اهواز- شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب- اداره زمین شناسی بنیانی
عباس صادقی – تهران- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم زمین
هرمز فلاوند – اهواز- شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب- اداره زمین شناسی بنیانی

چکیده:

در مخازن کربناته، بدلیل عملکرد متفاوت فرآیندهای دیاژنتیک وضعیت سیستم تخلخل، تراوائی و شکستگی ها بسیار متنوع و ناهمگون می باشد. سازنده های آسماری/جهرم در میدان نرگسی و میادین مجاور عمدتاً متشل از سنگ های کربناته (آ]ک و دولومیت) می باشد. لذا بررسی و ارزیابی دقیق کیفیت مخزنی سازنده های آسماری/جهرم از دیدگاه مطالعات سنگ چینه ای و پتروفیزیکی نقش عمده ای در تولید مناسب و گسترش بهینه این مخزن دارد. هدف از انجام این مطالعه شناخت خصوصیات مخزن آسماری/جهرم این میدان می باشد. مخزن آسماری/جهرم میدان نرگسی با توجه به اطلاعات حاصل از ارزیابی های پتروفیزیکی نموداریهای الکتریکی، مغزههای نفتی تغییرات سنگ شناسی و نتایج حاصل از لایه آزمائی مکرر و تطابق چینه ای به سه زون مخزنی تقسیم شده است. زون ۱ این مخزن تمامی سازند آسماری را در بر می گیرد و زون های ۲ و ۳ معادل سازند جهرم می باشد. بر اساس ارزیابی های پتروفیزیکی و اطلاعات تولید چاه، زون ۲ اصلی ترین لایه بهره ده در این مخزن می باشد. پارامتر مهمی که در تولید از مخزن نقش مهمی دارد وجود شکستگی ها می باشد که به استناد شواهد مغزه ها و نمودارهای الکتریکی در سازند جهرم نسبت به سازند آسماری از توسعه بیشتری برخوردار است که این خود بیانگر بافت و پتروفاسیس دولومیتی سازند جهرم می باشد.