سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحسین اسدپور – پژوهشکده فیزیک و ستاره شناسی دانشگاه تبریز
مصطفی صحرایی – پژوهشکده فیزیک و ستاره شناسی دانشگاه تبریز
حامد محرمی – پژوهشکده فیزیک و ستاره شناسی دانشگاه تبریز
رسول صدیقی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:

دراین مقاله برای یک سیستم اتمی سه ترازی در غیاب میدان همدوس قوی با استفاده از همدوسی ناشی از گسیل خود به خودی و پمپاژهای ناهمدوس نشانداده می شود که عمل لیزرزایی در غیاب وارونی جمعیت صورت می پذیرد.