سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی دهقان یاغی – شرکت صنایع الکترو اپتیک صا ایران (پژوهشکده الکترواپتیک و لیزر اصفهان)
احمد مزنگی – شرکت صنایع الکترو اپتیک صا ایران (پژوهشکده الکترواپتیک و لیزر اصفهان)
ذوالنور تقوی – شرکت صنایع الکترو اپتیک صا ایران (پژوهشکده الکترواپتیک و لیزر اصفهان)
مرضیه عرفانی – گروه فیزیک،دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله با مطالعه نظریه کلیدزنی ناکنا، روابط مربوط به انرژی خروجی لیزر و پهنالی تپ و قله توان تپی بدست آمدهاند. در قسمت تجربی یککاواک لیزرNd:YAG با خنکسازی تماسی طراحی شده و پمپ اپتیکی با تغذیه و لامپ درخشی با تریگر خارجی بکار گرفته شده است و تاثیرچهار کمیت : عبور اولیه جاذب، بازتاب آینه خروجی مشدد، قطر محیط فعال، و طول اپتیکی کاواک بر روی کمیتهای خروجی نظیر پهنای تپ و انرژی خروجی بررسی شدهاست. استفاده از منشور گوشه مکعبی بجای آینه عقبی در مشدد باعث پایداری بیشتر مشدد شده و تنظیمات را آسان تر میکند