سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

سیداحمد مظاهری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسن کریم پور – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین زرین کوب – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بیرجند
عباس گل محمدی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

منطقه مورد مطالعه بخشی از زون سیستان بوده و بین عرض جغرافیایی شمالی َ۳ تا ۳۲ درجه سانتی گراد و َ۷ تا ۳۲ درجه سانتی گراد و طول جغرافیایی شرقی َ۵ ۵۹ درجه سانتی گراد تا َ۲۵ ۵۹ درجه سانتی گراد در چهارگوش ۱:۰۰۰۰۰ مختاران در شمال آبادی بصیران واقع می باشد. لیستونیتها، به تعبیری محصول محلولهای گرمابی – دگرگونی حاصل واکنشهای آبزای دگرگونی عمدتا در سنگهای الترامافیک (سرپانتینها)، یا بهتعبیر دیگر محصول سیالات گرمایی حاصل از توده هاینفوذی و عبور این سیالات از درون سنگهای الترامافیک می باشند. با توجه بهخواص فیزیکوشیمیایی این محلولها (شرایط Eh,pH ، درجه حرارت، فوگاسیته Co2و …) انواع مختلف لیستونیت (سیلیسی، سیلیسی – کربناتی و کربناتی) تشکیل خواهد شد. هدف از این مطالعه تقسیم بندی لیستونیتهای منطقه می باشد که در نهایت می تواند با توجه به نتیجه آنالیزها در اکتشاف مکانهای دارای پتانسیل بیشت از لحاظ عناصر با ارزش نظیر طلا، نقره و … مورد استفاده قرار گیرد.