سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محسن صادق عمل نیک – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
فریبرز جولایی – دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

از آغاز ظهور بازارها و بانکداریالکترونیکی ، مذاکرات خودکار توسط مأمورین خودگردان به طور فزاینده ای دارای اهمیت بوده است. در این مطالعه، مذاکرات خودکار به عنوان یک مرحله تحقیق که در آن مذاکره کنندگان توأماً به دنبال یک قرارداد متقابلاً قابل قبول در یک فضای چند بعدی حاصل از موضوعات قابل مذاکره هستند، در نظر گرفته شده است. این تحقیق به عنوان یک مسأله تصمیم گیری چند هدفه مدنظر قرار گرفته است و از طریق مراحل انفعالی پیشنهادهای تولید شده توسط سیستم استنباط فازی حل می شود. این سیستم استنباط فازی به عنوان جستجوی حدسی (ابتکاری) عمل می کند و بر اساس استراتژی ارزیابی موضوعات شکل گرفته است. برای ارزیابی اجرای الگوریتم مذاکرات خودگردان پیشنهاد شده پنج آزمایش(تجربه) مورد بررسی قرار گرفته است.