سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
محمد غلامی – عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور
اسماعیل صفرعلیزاده – عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور
رباب حسین زاده – عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور

چکیده:
در ایران یکی از موارد مهم فرایند شهرنشینی در دوران معاصر، شکل گیری و گسترش سریع جمعیتی و کالبدی کلانشهرهای آن است. در مقاله حاضر عوامل و مؤلفه های اثر گذار بر شکل گیری، تکوین و رشد پدیده کلانشهری در ایران، مورد ت جزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتباخانه ای و اسنادی می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که رشد کلانشهرها در ایران متأثر از عوامل گوناگونی در طول 60 سال گذشته، باعث افزایش جمعیت و سطح کالبدی این نوع شهرها شده است. در بین این عوامل، عامل رشد طبیعی جمعیت کل و جمعیت شهری کشور و مهاجرت های گسترده روستا- شهری دارای بیشترین نقش بوده اند. در کنار این دو عامل، عاملی همچون تمرکز گرایی شدید سیاسی- اقتصادی حاکم بر جامعه ایران و ایجاد و گسترش صنایع، زیرساخت ها و توسعه امکانات و خدمات در شهرهای بزرگ، منجر به رشد پدیده کلانشهری در ایران شده است.