سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا مشفق – گروه فیزیک دانشگاه تهران
مجید مدرس – گروه فیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

معادله حالت ماده هسته ای متقارن ونامتقارن را در چارچوب روش وردشی با پایین ترین مرتبه قید با پتانسیل جدید وابسته به بار راید محاسبه نموده ایم . محاسبات در گستره وسیعی از چگالی ونسبت چگالی پروتون به نوترون انجام شده است . این پتانسیل جدید با دقت خوبی تا کانالهای j=9 ازبرازش داده های پراکندگی به دست آمده است . نتایج انرژی بستگی زیادی را در چگالی بالا برای ماده هسته ای پیش بینی می کند . انرژی بستگی وانرژی تقارنی و سایر خواص ماده هسته ای نا متقارن بررسی شده و نتایج با محاسبات روش های بس ذره ای دیگر مقایسه گردیده است .