مقاله مارکرهاي اتوايميون تيروئيدي در بيماران مبتلا به هيپوتيروئيدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: مارکرهاي اتوايميون تيروئيدي در بيماران مبتلا به هيپوتيروئيدي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي تيروکسيداز آنتي بادي
مقاله آنتي تيروگلوبولين آنتي بادي
مقاله آنتي ميکروزومال آنتي بادي
مقاله هيپوتيروئيدي
مقاله TSH ،TPOAb ،TGAb ،TMAb

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزي خواه محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: روان سالار حسن
جناب آقای / سرکار خانم: زرگريان سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اكابري آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري اتوايميون تيروئيدي از شايع ترين اختلالات تيروئيدي در مناطق با دريافت کافي يد مي باشد و ارزيابي آنتي بادي هاي تيروئيد پراکسيداز (TPO Ab) و آنتي تيروگلوبولين (TG Ab) و آنتي ميکروزومال (TM Ab) در اغلب بيماران هيپوتيروئيدي از اهميت ويژه اي برخوردار است. لذا مطالعه حاضر جهت تعيين فراواني نقش آنتي تيروئيد آنتي بادي ها در افراد هيپوتيروئيدي شهرستان سبزوار طراحي و اجرا گرديد.
مواد و روش ها: اين يک مطالعه توصيفي-تحليلي و مقطعي است که در آن ۳۸۲ نفر از افراد بالاي ۲۰ سال با TSH بالاتر از نرمال و T3 و T4 پايين تر از نرمال، به روش نمونه گيري غير احتمالي در دسترس انتخاب گرديدند. ميزان TGAb ,TPOAb ,TSH و TMAb آن ها به روش اليزا اندازه گيري شد. داده ها توسط روش هاي آماري مجذور کاي، تي مستقل و ضريب همبستگي پيرسون به وسيله نرم افزارSPSS 15  مورد بررسي قرار گرفت وP<0.05  معنادار تلقي گرديد.
يافته ها: ميزان ميانگين تيتر آنتي بادي هاي
TMAb ,TGAb ,TPOAb در مردان و زنان با TSH بالاي ۱۰m IU/ml به ترتيب ۷۲٫۳، ۷۸٫۳ و ۵۰ درصد مثبت به دست آمد. در ۷۲٫۳ درصد از افراد،TPOAb  و در ۷۸٫۵ درصد،TMAb  و در ۵۰ درصد افراد،TGAb  بالاتر از حد نرمال بود. بين TPOAb و TGAb بيشترين همبستگي وجود داشت(r=0.89) .
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که در جمعيت مورد مطالعه در سبزوار ميزانTMAb ,TGAb  وTPOAb  بالاتر از مقدار طبيعي است که شدت افزايش TPOAb و TGAb به مراتب بالاتر از TMAb مي باشد.