مقاله «مالكيت و مفهوم آن در قراردادهاي نفتي» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۵۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: «مالكيت و مفهوم آن در قراردادهاي نفتي»
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفت و گاز
مقاله قراردادهاي نفتي
مقاله مالكيت و مفهوم آن در حقوق خصوصي و تجارت
مقاله بين الملل مال: «تعهد عيني» و «ارزش اقتصادي»

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايران پور فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي تحول قراردادهاي نفتي مويد آن است كه مالكيت بر منابع زيرزميني نفت و گاز محل بحث طولاني دولت ميزبان و شركت نفتي خارجي به عنوان نماينده جهان سرمايه بوده است. دل نگراني تاريخي كه خود سبب ايجاد محدوديت در مالكيت شركت نفتي خارجي بر منابع نفت و گاز به ويژه در كشورهاي منطقه خاورميانه مي گردد. معهذا بررسي دقيق حق شركت نفتي خارجي، و به رغم شكل قرارداد و نيز اختلاف بين مالكيت در زمين منطقه موضوع قرارداد و مالكيت نسبت به منابع نفت و گاز زيرزميني، مي تواند ما را به اين واقعيت راهنمايي نمايد كه ماهيت اين حق از دو ديدگاه حقوق خصوصي محض و حقوق تجارت بين الملل مطرح مي گردد. بر همين اساس در اين مقاله به بررسي وضعيت مالكيت شركت خارجي نسبت به منطقه اكتشافي و استخراجي و نيز نسبت به منابع زيرزميني، نفت و گاز مي پردازيم تا ماهيت و جايگاه اين نهاد در حقوق خصوصي و حقوق تجارت بين الملل روشن گردد.