سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحسن موسوی – پژوهشگر، مرکز تحقیقات مخابرات ایران ( پژوهشگاه )
ندا قوامی – پژوهشگر، مرکز تحقیقات مخابرات ایران ( پژوهشگاه)

چکیده:

با هدف ارتقاء امنیت فضای سایبر ملی و همکاری با سازمانهای ملی و بینالمللی متولی امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، الزام به راهاندازی و خدماتدهی از سوی یک نهاد ملی با این ماموریت را غیر قابل اجتناب ساخته است تا منافع ملی، حفظ و در سطح بینالمللی اعتبار و اعتماد فراملی کسب گردد . سازمانی که به لحاظ اجرائی بالاترین مقام را در ارائه توصیههای امنیتی دارا باشد خود، نیازمند مشخصشدن ابعاد کاری، جایگاه سازمانی و نحوه ارتباطاش با دیگر نهادها میباشد . اما بالاترین الویت و استلزام در ایجاد، استقرار و تداوم فعالیت این سازمان، تعریف جامع و دقیق از ماموریت این نهاد ملی برپائی امنیت فضای سایبر است . نتایج مطالعات و تحقیقات ما در این مقاله با مشخصکردن ابعاد و الزامات سازمانی بومی و همچنین مقایسه با تجربیات دیگر کشورها در این ارتباط، ارائهگر ماموریت یک سازمان مدل برای امنیت فضای سایبر ملی کشور به شکل جامع و مانع میباشد تا در مواجه با مسائل امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، این نهاد به شکل فنی و تخصصی به تشخیص، پیشگیری و پاسخگوئی آنها بپردازد . مشخصساختن وظایف، مخاطبان، وضعیت، محیط و همکاریها از ویژگیهائی میباشد که در این سازمان مدل لحاظ گردیده است .