سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن نوری – کارشناس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
کبری احمدی پور – کارشناس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

چکیده:

هراتفاق ناگهانی که موجب دگرگونی و یا نابودی یا تضعیف منابع انسانی – اقتصادی- اجتماعی و فیزیکی گردد بنام بلیه طبیعیNatural Disasterگفته میشود. ازآنجاکه توقع و انتظار گسترده مبنی برآمادگی برای مقابله با هر بحرانی درجوامع وجود دارد وتجربه نیز ثابت کرده که باداشتن آمادگی هنگام بروز حوادث غیر مترقبه آسیبهای کمتری رامتحمل خواهیم شدبنابراین داشتن برنامه زمانبندی شده وآمادگی برای اجرای برنامه می تواند ثمربخش وتعیین کننده باشدبه این منظور برای رسیدن به این مهم مانورسنجش سرعت عمل نیروهای بهداشتی در ارزیابی حوادث در روستای کورانه از توابع شهرستان قزوین انجام شد. هدف: بررسی سرعت عمل و توانمندی های لازم نیروهای بهداشتی در استقرار درمحل حادثه می باشد. دستاورد: درتایخ ۴/۲/۸۴ ساعتAM55/8 زلزله ای به قدرت ۵/۵ درجه درمقیاس ریشتردرروستای کورانه درفاصله ۷کیلومتری شرق شهر قزوین باجمعیت حدود ۱۲۵۷نفر وتعداد۳۵۷خانوار اتفاق افتاد که مرکز بهداشت شهیدبلندیان شهرستان قزوین باهماهنگی وهمکاری مرکز بهداشت استان قزوین مدیریت مانور راعهده دار بودند.که باتوجه به اقدامات انجام شده نتایج بدست آمده ازمانورمثبت تلقی گردید. نتیجه: زمان اعلام حادثه تارسیدن گزارش به مرکز بهداشت استان۲۰۰دقیقه به طول انجامیدکه عملیات اجرایی۱۰۱دقیقه وتنظیم وارسال گزارش ۹۹دقیقه که باتوجه به هدف مانور که تعیین سرعت عمل درارزیابی حادثه می باشدکلیت مانور مثبت تلقی می گردد.