سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن کریمی – شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد – برق منطقه ای خوزستان
ابراهیم فرجاه – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
علیرضا سیفی – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
پرهام شناور – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

در جهت پاسخگویی به نیـاز روزافـزون انـرژی الکتریکـی , لزوم نظارت بر مصرف صحیح این انرژی در کنار تلاش برای تولید هر چه بیشتر آن مورد توجه دست اندرکاران این صنعت است . در حقیقت مدیریت بار و انرژی یک م وضوع ضروری و انکارناپــذیر اســت . مــدیریت بــار وانــرژی بــه دو صــورت در سیستم های انرژی الکتریکی اعمال می شود :
● مــدیریت ســمت عرضــه بــار و انــرژی الکتریکــی یــا(SSM)
● مــدیریت ســمت تقاضــای بــار و انــرژی الکتریکــییا(DSM)
که در این میـان روش " مـدیریت سـمت تقاضـای بـار و انرژی " یا به اختصار DSM به دلیل امکان دستیابی به نتـایج بهتر و همچنین گستردگی بیشتر مورد توجه خاص قرار گرفته است .
یکی از شرایط مهم و اساسی برای اجرای درسـت و موفق مانیتورینگ انواع بارهای مصرفی در شـبکه اسـت . بـهعبارت بهتر اگر بتوان با داشتن جریان کشیده شده تو سط یک بار کلی خاص از سر فیدر , نوع بارهای تشـکیل دهنـده آنـرا تشخیص داد , گامی بس مهم در جهت اعمال انواع مـدیریت برداشته شده است . در مقاله حاضر مانیتورینگ بارهای خاص با استفاده از جریان آنها , مورد بررسی قرار گرفته و سعی مـی شود با ارائه یک روش ویژه , تشخیص هوش مند نـوع بـار بـا استفاده از جریان سر فیدر توضیح داده شود .