سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید صمدی – شرکت قطارهای مسافری رجا
ایمان صادقی – شرکت قطارهای مسافری رجا

چکیده:

ترانسفورماتورهای قدرت در پستهای ترکشن راه آهن برقی ، نقش بسیار مهمی در تغذیه بارهای کششی ایفا می کنند.چنانچه این ترانسفورماتورها از قابلیت اطمینان مناسبی برخوردار نباشند، هزینه های زیادی را بر شرکت های ریلی تحمیل م ینمایند.درواقع وضعیت عایقهای ترانسفورماتور است که چگونگی قابلیت اطمینان آن رامشخص می کند.عایق ترانسفورماتور هنگامی که رطوبت زیادی درآن وجودداشته باشد، کاهش یافته و سرانجام به شکست عایقی منجر می شود که این پدیده یکی از مهمترین دلایل خرابی ترانسفورماتورهاست. ازاین رونمایش وضعیت عایقی ترانسفورماتورهام یتوانددر نشان دادن وضعیت عایق و عمر باقیمانده آن مورد استفاده قرار گیرد.
در این مقاله ابتدا سیستم عایقی ترانسفورماتورهای قدرت پستهای کشش از جمله روغن و کاغذ عایقی وعوامل موثربرتخریب آنها بطور مختصرتوضیح داده شده است. روش اندازه گیری جریانهای پلاریزاسیون و د یپلاریزاسیون، به عنوان یک روش نو و غیر مخرب جهت نمایش وضعیت عایقی ترانسفورماتور و تخمین رطوبت موجود در عایق ترانسفورماتور معرفی شده است. با داشتن مقادیر جریانهای پلاریزاسیون و د یپلاریزاسیون قادرخواهیم بود ضریب هدایت روغن و کاغذ عایقی ترانسفورماتور را بدست آورده و با مقایسه آن با مقادیر مرجع وضعیت عایقی ترانسفورماتور را تشخیص دهیم.