سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود پارسا – کارشناس ارشد خوردگی گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی دانشگاه
سعیدرضا ا…کرم – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی دانشگاه تهران
علی رضا معینی – کارشناس ارشد امور تحقیقات و مطالعات مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

الکترودهای آند سربی در طی عملیات الکترووینینگ مس بصورت موضعی در فصل مشترک الکترولیت – هوا دچار خوردگی می شوند . انجام آنالیز X-ray از محصولات خوردگی در مواضع
خورده شده دلالت بر ناپایداری فیلم محافظ ) ) PbO2 در این مواضع می نماید، این در حالیست کهانتظار می رود تحت شرایط عملیاتی به لحاظ تشکیل و پایداری فیلم محافظ β-PbO2روی سطح، الکترودهای فوق در برابر خوردگی محافظت شوند . در این تحقیق در راستای علت یابی خوردگی مذکور اقدام به طراحی، ساخت و اجرای سیستم مانیتورینگ پتانسیل الکتریکی الکترودهای آند و کاتد در سل های ال کترووینینگ مس بصورت لحظه ای و On-Line گردید. سیستم مذکور طوری طراحی شد که قابلیت اندازه گیری، ثبت و پردازش پتانسیل الکتریکی ١٦ عدد الکترود آند و کاتد را بصورت همزمان با نرخ نمونه برداری ١٠-١٠ ٤ N/s دارا باشد . محدوده ±٢ mV و دق ت اندازه گیری پتانسیل الکتریکی ±٢٠V تحمل پتانسیل اعمالی به دستگاه می باشد . نتایج حاصل از مانیتورینگ پتانسیل الکتریکی بصورت لحظه ای و On-Line ، تحت شرایط عملیاتی نشان دهنده افت و خیزهای شدید در پتانسیل و به تبع آن ناپایداری در اختلاف پتانسیل الکتریکی بین بعضی الکترودهای آند و کاتد مجا ور یکدیگر می باشد . بطوریکه بصورت لحظه ای اختلاف پتانسیل بین دو الکترود مجاور هم تا حد کمتر از ٠/٥V کاهش می یابد . نتایج فوق دلالت بر برقراری اتصالات مدار کوتاه ) ) Short Circuit در سیستم دارد . برقراری این اتصالات در فصل مشترک الکترولیت – هوا بواسطه حضور گلوله های ریز و شناور پلی پروپیلن بر روی سطح الکترولیت و تشکیل یا نشستن رسوبات موجود در سل های الکترووینینگ بر روی آنها تشخیص داده شد که منجر به ناپایدار شدن موضعی فیلم محافظ سطحی شده و نهایتاً باعث تخریب و خوردگی الکترودهای آند سربی در آن مواضع می گردد .