مقاله ماهيت حقوقي تروريسم؛ مطالعه موردي رويداد غزه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي از صفحه ۱۷۱ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: ماهيت حقوقي تروريسم؛ مطالعه موردي رويداد غزه
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تروريسم
مقاله بزه
مقاله جنگ
مقاله اسناد بين المللي
مقاله رخداد غزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالي پور حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با آنکه کنش هاي تروريستي، همساني هايي با جنگ و جرم دارند؛ ولي گزينش هر يک از اين دو براي ماهيت حقوقي تروريسم، ويژگي ها و نشانه هاي متفاوتي به بار مي آورد.
نگاه بزه محورانه به تروريسم از دريچه مرتکب و رفتار وي است، ولي نگاه جنگ محورانه با سنجه گروه يا شبکه تروريستي انجام مي گيرد. روشن است هنگامي که تنها تروريست و رفتار بزهکارانه اش سنجه ارزيابي قرار مي گيرد، يک مقرره کيفري شکسته شده و فرجام کار، کيفردادن انجام دهنده بزه است، ولي هرگاه به گروه تروريستي (همچون القاعده) نگريسته مي شود، نيرويي ديده مي شود که ويژگي هايي چون يکپارچگي و پيوستگي، هدف داربودن، داشتن برنامه، پشتيباني شدن از سوي کشور ها و گروه ها يا اشخاص و از همه برجسته تر، تلاش بر سر کيش و آيين با دستاويز خشونت، داشته و آن را فراتر از يک گروه يا شخص بزهکار نشان مي دهد. در اين نوشتار افزون بر گذاردن تروريسم در ترازوي جنگ و جرم، تلاش خواهد شد به صورت نمونه اي به رخداد غزه که در پايان سال ۲۰۰۸ روي داد، پرداخته شود.