مقاله ماهيت ديالکتيک آثار هنري در آرا سنت آگوستين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در باغ نظر از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ماهيت ديالکتيک آثار هنري در آرا سنت آگوستين
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنت آگوستين
مقاله ماهيت ديالکتيک آثار هنري
مقاله حقيقت در هنر
مقاله قرون وسطي
مقاله دوره باستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چماني عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اينکه هنر واجد حقيقت است يا نه، موضوعي است که پيشينه آن به دوران کهن رسيده، و امروزه نيز مناقشات متعددي پيرامون آن وجود دارد. در اين ميان، ديدگاه آگوستين،  فيلسوف اواخر دوران باستان و اوايل قرون وسطي، در اين باره هم پذيرش انساني نسبت به هنرهاي بازنمايانه و تجسمي را مدنظر قرار مي دهد، و هم، راه را براي نقد و تفسير آثار هنري بازمي کند. آگوستين هنرهاي تجسمي را در پايين ترين درجه قرار داده، و آنها را واجد کذب مي داند. او با برگذشتن از افلاطون، بر اين باور است که هنرهاي بازنمودي درگير نوعي «کذب اجتناب ناپذير» هستند؛ آنها به ميل خود کذب نيستند، بلکه بنا بر ماهيت خود، نمي توانند صادق باشند؛ در واقع، وجود يک اثر هنري در همين نيمه غيرحقيقي آن است، و اگر نتوانيم خود را با اين کذب آشتي دهيم، به سلب تمامي هنر اقدام کرده ايم. در اين مقاله از اين خصيصه به عنوان «ماهيت ديالکتيک آثار هنري» ياد شده است. به زعم نگارنده نظريه آگوستين نه تنها گامي در خور تامل در تاريخ نظريه مدرن «خودپايندگي هنر» به شمار مي رود، بلکه از آن مهم تر، وجه کاذب اثر هنري راه را براي تفسير و ديالوگ با آن گشوده، و از آنجا که نمود اثر هنري را مد نظر قرار مي دهد، گويي بر شرط وجودي اثر هنري، يعني نمود آن، تاکيد مي کند.