مقاله ماهي‍ت معرفتي و انديشگي ادبي‍ات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: ماهي‍ت معرفتي و انديشگي ادبي‍ات
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبي‍ات
مقاله ماهيت انديشگي
مقاله ادبيات رويكردهاي معرفتي
مقاله ادبيات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوين حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهي‍ت علمي ادبي‍ات، به عنوان تجل‍ي شهودي و رواني آدمي، تاكنون به طور كامل بررسي و تحليل نشده است. اغلب نظريه پردازان ادبي نيز آن را از منظر زيباشناختي مورد توج‍ه قرار داده اند و از رويكرد هاي معرفتي و انديشه زايي ادبي‍ات غافل مانده و گاهي نيز آن را در حد التذاذ نفساني پايين آورده اند. عده اي نيز به تبيين ماهي‍ت اخلاقي ادبي‍ات اكتفا كرده اند. در حالي كه در ماهي‍ت و سرشت ذاتي ادبي‍ات دانش ها و معارف ناپيداي هستي شناسانه و عميقي وجود دارد كه به عل‍ت برجستگي صورت هاي ماد ي سخن ادبي، اغلب از شناخت آن غافل هستيم. در حالي كه ميان كاركردهاي غريزي ذهن و كاركردهاي ادبي و متعاقبا ميان احساس و انديشه انسان با جهان هستي رابطه هماهنگ و تنگاتنگي وجود دارد كه از طريق تخي‍ل ادبي اين شناخت و ارتباط برقرار مي گردد. جلوه هاي بياني و سخن ادبي نيز مانند نماد، استعاره، تمثيل، رويا و داستان و … همگي صورت هاي مختلف معرفتي و انديشگي ادبي‍ات به شمار مي آيند.
در اين مقاله سعي شده تا ضمن بررسي آرا نظريه پردازان مهم ادبي جهان، مولفه ها و مشخصه هاي علمي و انديشه زايي ادبي‍ات نيز، شناسايي و تبيين گردد.