هزینه هر فرم شامل موارد زیر است:

حروفچینی فیلم، زینگ، مونتاژ چاپ اوراق (فرمها) و جلد  کاغذ مقوا صحافی لت گذاری (گذاردن اوراق خارج از فرم در میان کتاب). به مجموعه هزینه های فوق، حق ناشر و حق مؤلف نیز افزوده می شود.

هر چه تعداد نسخه های چاپ کتاب بالا باشد، قیمت هر نسخه  آن به در مجموع، قیمت کتاب براساسی کلی هزینه چاپ، صحافی، و حق تألیف بعلاوه هزینه های جنبی مانند حمل و نقل و انبار، با افزودن درصد تخفیفا ناشر به موزعان و استحصال سرمایه، با تقسیم بر تعداد نسخه های چاپی کتاب تعیین می شود.

*توزيع. گاه مؤلف، خود ناشر کتاب است که در صورت لزوم براساس تنظیم قرارداد و تعرفه های قیمت، توزیع اثر را به ناشر یا موزیع دیگری واگذار می کند. فرد یا مؤسسه ای که به توزیع می پردازد، توزیع کننده یا موزیع است. موزع در کار نشر، عرضه کننده  کالای فرهنگی به جامعه است. کار او عملی است فرهنگی هرچند سود اقتصادی مدنظر او باشد. دامنه  فعالیت ناشران گاه به تولید و نشر کتاب پایان می پذیرد و توزیع آثار چاپی را براساس تنظیم قرارداد به توزیع کنندگان بزرگ که در سطح وسیع و فراگیر فعالیت میکنند و در بسیاری از نقاط شعبه دارند واگذار میکنند که از این طریق سرعت عمل در کار توزیع آثار چاپی به نحو مطلوب انجام میگیرد. هزینه توزیع کتاب در ایران معمولاً حدود یک سوم بهای پشت جلد کتاب است یعنی حدود دو برابر درصدی است که از بهای پشت جلد اثر به پدیدآورنده تعلق میگیرد.

برای اینکه اثر چاپی در اختیار خواننده قرار گیرد آن را در معرض نمایش و فروش در کتابفروشی ها (آخرین حلقه  ارتباط در زنجیره  تولید و مصرف آثار چاپی) قرار می دهند. چگونگی چیدن و عرضه  کتابها در قفسه ها و استفاده از تقسیم بندیهای موضوعی، کاربرد خدمات رایانه ای، ارائه فهرستها و اطلاعات کتابشناختی و به نمایش گذاردن کتابها از طریق ویترین و چشمگیر ساختن آنها و ایجاد روابط عمومی مطلوب در گفتار و رفتار با طالبین کتاب، نقش و جایگاه فروش کتاب را تعیین میکند. امروزه کتابفروشیها مانند ناشران به دلیل حجم تولید و مصرف آثار چاپی زیاد، سعی میکنند مجموعه های خود و خدمات فروشی را تخصصی کنند و در این راستا از خدمات مجهز رایانهای و مرتبط به شبکه های اطلاع رسانی و کتابشناختی و ارتباط با تولید کنندگان کالای فرهنگی و سایر عناصر مولد آثار چاپی و حتی پذیرش سفارش خریداران برخوردار باشند. و از این طریق نیازهای اطلاعاتی علاقه مندان را به سرعت و مطابق خواسته آنان روزامل تأمین سازند.