سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیداحسان مجتبوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، سیستمهای انرژی
مرتضی بقالها – استادیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت – دانشگاه صنعتی شریف
داود رشتچیان – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مزیت مهم فرایند گاز سازی سوختهای جامد کربنی به گاز سنتز (syngas) نسبت به احتراق مستقیم را می توان قابلیت جداسازی ترکیبات خورنده ایکه از واکنش سوختهای جامد ایجاد می شوند دانست. در این فرایند از تزریق هوا و یا اکسیژن بههمراه بخار آب به داخل راکتور گازسازی (gasifier) برای گازسازی و احتراق سوخت استفاده می شود. در این مقاله شبیه سازی ترمودینامیکی این فرایند در gasifier بستر متحرک، توسط نرم افزار THERMOFLOW به منظور ماکزیمم سازی ارزش حرارتی syngas انجام شده است. مهمترین متغیرهای موثر در خواص شیمیایی و فیزیکی syngas را می توان میزان اکسیژن یا هوای ورودی و بخار آب ورودی به gasifier ذکر کرد. شبیه سازی ترمودینامیکی این فرایند نشان می دهد که افزایش دبی جرمی هوا و اکسیژن نسبت به دبی سوخت سبب کاهش ارزش حرارتی syngas و افزایش دمای آن می شود. در حالی که افزایش دبی جرمی بحار آب ورودی نسبت به دبی جرمی سوخت، سبب کاهش دما میشود. ولی ارزش حرارتی syngas ابتدا افزایش یافته سپس کاهش می یابد. بیشترین ارزش حرارتی syngas برابر ۱۷۵۰۰kj/kg از تزریق اکسیژن به نسبت ۰/۲۵ سوخت ورودی و به ازای نسبت ۰/۶ دبی جرمی بخار آب به دبی سوخت قابل دستیابی است.