مقاله ماگماتيسم ژوراسيک و کرتاسه در ناحيه مري- اسبکشان، شمال- شمال باختر زير پهنه درونه- کاشمر (خارتوران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: ماگماتيسم ژوراسيک و کرتاسه در ناحيه مري- اسبکشان، شمال- شمال باختر زير پهنه درونه- کاشمر (خارتوران)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبزوار
مقاله ناوه درونه – کاشمر
مقاله آلودگي ماگمايي
مقاله سيمرين مياني
مقاله اتريشين
مقاله لاراميد
مقاله آميزه رنگين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كهنسال رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: قهرايي پور مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين منطقه بخش کوچکي از ناحيه ساختاري سبزوار است که در بين استان هاي سمنان و خراسان رضوي جاي دارد. در اين ناحيه سن کهن ترين سنگ هاي رسوبي، ژوراسيک مياني است و همراه با آنها افق هايي از گدازه هاي ريوليتي – ريوداسيتي با گرايش کلسيمي- قليايي وجود دارند. پيدايش نخستين گدازه هاي بازالتي با گرايش قليايي همراه با دايک هاي ديابازيک در کنار افق هايي از سنگ آهک هاي کرتاسه پايين بوده است. از طرفي، حجم بسيار زيادي ازگدازه ها و دايک هاي اسيدي با ترکيب ريوداسيتي- داسيتي، گدازه ها و دايک هاي ميانه با ترکيب تراکي آندزيتي، و دايک هاي بازيک با ترکيب بازالتي با گرايش کلسيمي- قليايي در کنار انبوهي از سنگ آهک هاي پلاژيک کرم رنگ مايل به صورتي در پايان کرتاسه بالا نمايان شده است. مجموعه سنگ هاي ياد شده با رخنمون هايي از سنگ ‎هاي رسوبي پالئوسن پوشيده شده اند. بررسي نمودارهاي تغييرات عنصري هارکر بيانگر تاثير فرايند آلايش ماگمايي در کنار تفريق ماگماي بازيک از گوشته اي تهي شده است، که توسط نمودارهاي عنکبوتي تاييد مي شود. جايگاه زمين ساختي سنگ هاي آتشفشاني ژوراسيک مياني و کرتاسه بالايي بيانگر سنگ هاي آتشفشاني کمان آتشفشاني و همزمان با برخوردي است که به ترتيب بر اثر سازوکار جنبش هاي زمين ساختي سيمرين مياني و لاراميد ايجاد شده است. با اين حال پيامد فاز کوهزايي اتريشين در منطقه مري به تشکيل سنگ هاي آتشفشاني بازيک کرتاسه پايين با جايگاه درون صفحه قاره اي منجر شده است که در نمودارهاي عناصرکمياب نمايان شده است. در گامه هاي پاياني کرتاسه و آغاز سنوزوييک جنبش کوه زايي لاراميد در چهره يک فاز فشارشي سبب بسته شدن حوضه رسوبي مورد سخن، چين خوردگي و خروج آن از آب شده است. تنها در ناحيه مري نبود بخش هاي نفوذي مربوط به يک پيکره افيوليتي بالغ، وجود سنگ هاي آتشفشاني و رسوبي در بالاترين بخش هاي اين پيکره، و از طرف ديگر حضور گسل هاي فشاري و راستالغز با سازوکارهاي مهم و همسان با گسل درونه نشانگر زمين درزهاي کهن و بسته شدن زود هنگام اين بخش از ناوه درونه – کاشمر و تشکيل آميزه رنگين در اين ناحيه بوده است.