سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی کنعانیان – دانشجوی دکتری زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس – عضو هیئت علمی دانشگاه ته
علی درویش زاده – بخش زمین شناسی – دانشگاه تهران
داریوش اسماعیلی – بخش زمین شناسی – دانشگاه تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ۳۰ کیلومتری شمال شرق شهرستان اردکان یزد واقع است. در این منطقه طبقات چین خورده پروتوزوئیک پایانی – اردویسین زیرین که شامل سنگهای آتشفشانینفوذی و رسوبی اندک دگرگون شده ای هستند، با یک نبود چینه شناسی (حقی پور و همکاران ۱۹۷۷). در زیر ماسه سنگها و دولومیتهای دونین قرار گرفته اند. سنگهای ولکانیک و پیروکلاستیک منطقه شامل گدازه های ریولیتی، کوارتزپورفیری، ایگنیمبریت، توفهای اسیدی (مجموعا به ضخامت حدود ۴۸۰ متر) هستند که در داخل آنها گرانیتهای ساب ولکانیک هلولوکوکرات در بستگون تزریق شده اند. تعداد زیادی دایک دلریتی نیز سنگهای فوق را همراهی می کنند ولی در مجموع غلبه با ماگماتیسم اسیدی می باشد. گاهی دایکهای دلریتی به صورت روانه های بازیک به سطح زمین راه یافته و در بین گدازه های ریولیتی قرار گرفته اند که این امر خاکی از همزمانی فورانهای آتشفشانی اسید با تزریق دایکهای بازیک است.