سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

سید یعقوب صادقیان مطهر – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
حجت خادمی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
سید حسین جمالی اسکویی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
محمود مصباح – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

به نژادی گیاهی ارتبا ط تنگاتنگی با جنبه های مختلف حقوق مالکیت معنوی که از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است ، دارد. در این مقاله نگرش متنوع حقوق مالکیت معنوی و قوانین بی نالمللی مرتبط با آن بررسی شده است . پروتکل ها و معاهده های بین المللی مرتبط با آن در تجارت محصولات کشاورزی (TRIPS) تنوع زیستی (CBD) و ارقام جدید گیاهی (UPOV) مورد مقایسه و بحث قرار گرفته است . سعی شده است تا تمام زمینه های اصلی حقوق به نژادگر از نظر مفاد قانون و آیی ن نامه اجرایی ثبت ارقام گیاهی توضیح داده شود . هدف این قوانین حمایت از یک سیستم به نژادی گیاهی پویا و موثر می باشد. برای هر گونه گیاهی ، ضوابط فنی خاصی جهت اعطای حق مالکیت ارقام جدید می بایست در نظر گرفته شود . برای این منظور یک رقم گیاهی باید جدید بوده و از جهت صفات مهم ک می و کیفی نسبت به ارقام دیگر متمایز ، یکنواخت و پایدار (DUS) باشد . در این رابطه، شاخص های مورفولوژیکی ، فیزیولوژیکی و مولکولی مناسب این آزمو ن ها ممکن است متفاوت باشند که بستگی به ماهیت گونه گیاهی ، نوع ماده گیاهی و حالت تظاهر صفات دارد . روش ه ا و مشاهدات مختلفی برای ارزیابی و اندازه گیری صفات کمی ، کیفی و شبه کیفی ارقام جدید وجود د ارد. در این مقاله حقوق به نژادگر و کشاورز، معافیت تحقیقات در استفاده از ارقام مورد حمایت و شرایط فسخ و ابطال حقوق مالکیت ارقام حمایت شده توضیح داده شده است . تاثیر سیستم حمایت از ارقام گیاهی (PVP) بر تقویت صنعت بذر ، جنبه های اقتصادی و اجتماعی تولید بذر و نها ل و نقش آن در خصوصی سازی و همسوئی با کشاورزی پایدار به دقت مورد بحث قرار گرفته است.