سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سید علیرضا غفوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ، گروه مدیریت صنعتی ، دان
پیام حنفی زاده – عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده حسابداری و مدیریت ، دانشگاه ع

چکیده:

برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی ۱ هم واره به عنوان فعالیتی بغرنج و مملو از مشکلات و مسائل گوناگون
شناخته شده است [ ۱] .علیرغم وجود چهارچوبهای ۲ مختلف ، برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی فعالیت پیچیده ای
می باشد که لبریز از مسائلی است که ممکن است از موفقیت این برنامه جلوگیری نماید و یا برن امه ریزان را با مشکل روبرو
سازد [ ۲] . نویسندگان بسیاری به بررسی این مسائل در قالب پیمایشهای میدانی ، مطالعات موردی و مطالعات بنیادی پرداخته
اند [ ۳] .در راستای درک و تشخیص صحیح این مسائل و اجرای موفقیت آمیز برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی
این تحق یق به طبقه بندی و سازماندهی این مشکلات پرداخته وسپس در قالب یک مدل مفهومی به ارائه راهکارهایی برای
اجرای موفقیت آمیز آن پرداخته است .این راهکارها به سازمانها کمک می نماید تا با درک و شناخت جوانب گوناگون فرایند
برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی ، خود را از قبل برای برخورد با مسائل و مشکلات این نوع فعالیت آماده کرده
باشند .