سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
محبوبه یزدانی – کارشناس ارشد مجتمع کشت و صنعت لوتوس
حسن جمالیان – مدیر مجتمع کشت و صنعت لوتوس
فرخ السادات خسروفر – کارشناس حفظ نباتات استان

چکیده:
آلسترومریا یکی از زیباترین گلهای شاخه بریده در جهان میباشد. دوام طولانی و رنگبندی بسیار زیبا باعث گردیده که این گیاه هم اکنون در سطح وسیعی در جهان زیرکشت گلخانه ای قرار گیرد. هر چند در مقایسه با دیگر گلهای شاخه بریده در ایران هنوز به جایگاه اصلی خود دست نیافته است. قارچ فوزاریوم معمولا به گیاهانی حمله میکند که دچار ماندابی شده اند و یا به مدت زمان بیشتری در آب قرار گرفته اند. فوزاریوم همچنین به گیاهانی که در خاکهای سنگین و خاکهایی که رطوبت را بیشتر نگه میدارند حمله میکند. این قارچ باعث سیاه شدن طوقه و ریشه و در نهایت پوسیدگی آن میگردد. قسمتهای داخلی ریشه سالم ولی قسمتهای بیرونی آن دچار پژمردگی میگردند. در این تحقیق سموم رایج ایپرودیون کاربندایزیم (۱/۵ در هزار)، بنومیل ( ۱ در هزار) و متالاکسیل ( ۱ در هزار) به تنهایی و همراه با نمکهای فسفات شامل فسفات پتاسیم و فسفات آمونیوم (ا در هزار) مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا گلدانهای آلسترومریا از یک رقم تجاری خاص( Orange queen) کشت گردیدند و سپس قرصهای از قارچ فوزاریوم جدا شده و خالص شده از بوتههای آلستر روی خاک گلدانها در نزدیکی طوقه قرار داه شدند. پس از مشاهده علایم آلودگی، مبارزه صورت گرفت و سپس از هر تیمار گلدانها به صورت تصادفی انتخاب و میزان شدت آلودگی در این شاخهها به صورت اعداد ۱۰-۰ یادداشت و در نهایت این اعداد با نرمافزار spss16 تجزیه و تحلیل آماری شد. نتایج بیان کننده تاثیر مثبت و تفاوت معنیدار استفاده از کود نمکهای فسفات شامل فسفات پتاسیم و فسفات آمونیوم همراه با سموم شیمایی یادشده در فوزاریوم و به تاخیر انداختن ظهور مجدد آن میباشند. بهترین تیمار بنومیل (۱/۵ در هزار) و فسفات پتاسیم ( ۱ در هزار) مشخص گردید.