مقاله مباني اقتصادي پيمانكاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۹۱ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: مباني اقتصادي پيمانكاري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيمانكار
مقاله كارفرما
مقاله پيمانكاري
مقاله خود اجرايي
مقاله تقسيم كار
مقاله صرفه هاي ناشي از مقياس
مقاله ادغامها
مقاله مخاطره
مقاله نا اطميناني
مقاله هزينه مخاطره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي جهرمي يگانه
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي تقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، ضمن طرح ايجاد تغييرات در پارادايمها، تبيين اهداف و ساختار فعاليتهاي اقتصادي، به مدد عواملي چون نوآوريها و پيشرفتهاي فني، مطرح شده است كه بر اساس اصول بديهي علم اقتصاد، كارگزاران اقتصادي بايد، به جاي بازارهاي فعلي، به بازارهاي آتي و به جاي مالكيت، به اعتبار و شهرت تجاري و كاهش مخاطره و نااطميناني بينديشند. دراين راستا، ابتدا پيمانكاري و تعاريف پايه اي مربوط به آن، كـه يكــي از راهكـارهـاي منـاسـب بـراي فعاليتهاي اقتصادي است، بررسي شده است. سپس، بر پايه ملاحظات اقتصادي، اصول و مباني علمي، كه راهكار پيمانكاري در قلمرو آن شكل گرفته است و كارگزاران اقتصادي در آن حيطه فعاليت كرده اند، تشريح گرديده است. اين اصول اقتصادي عبارت اند از: تقسيم كار، صرفه هاي ناشي از مقياس، ادغام و مخاطره. در انتها، نتيجه گيري شده است كه كارگزاران اقتصادي با رفتاري عقلايي پارادايمهاي جديد را پذيرفته اند و با بهره گيري از راهكار پيمانكاري مي توانند به ثمرات اقتصادي آن چون توزيع مخاطره فعاليتها، تشريك مسـاعـي بيشتـر در فعـاليتهـاي اقتصـادي، افـزايـش سرمايه هاي اجتماعي و گستـرش فـرهنـگ حـرفـه اي دست يابند. همچنين بر مبناي مباحث نظري و مطالعات تجربي، راهكار پيمانكاري براي برخي از انواع فعاليتهاي اقتصادي توصيه شده است.