مقاله مباني انديشه قانون گرايي ميرزا يوسف خان مستشارالدوله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات سياسي و بين المللي از صفحه ۲۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مباني انديشه قانون گرايي ميرزا يوسف خان مستشارالدوله
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتاب شرع
مقاله کود
مقاله حکومت قانون
مقاله قانون
مقاله اعلاميه حقوق بشر ۱۷۸۹

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ازغندي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عامري گلستاني حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انديشه قانون گرايي يکي از مهمترين زمينه هاي تجدد خواهي در ايران عصر قاجار بوده است. در اين ميان نقش روشنفکران عصر قاجار در اين مساله بسيار حايز اهميت بوده است. اين گروه با اشاعه انديشه قانون خواهي زمينه تحولات سياسي و اجتماعي را در عصر قاجار فراهم نمودند. در ميان اين روشنفکران ميرزا يوسف خان مستشارالدوله جايگاه ويژه اي دارد. او با نگارش رساله «يک کلمه» گام بلندي را در ايجاد مباني «حکومت قانون» در ايران برداشت. در مقاله حاضر مباني انديشه ميرزا يوسف خان، که در مقدمه او بر رساله اش آمده، مورد توجه قرار گرفته است. ميرزا يوسف خان با اشاره به اهميت مساله حکومت قانون «ترقي» جامعه را در گسترش اين مساله مي بيند و در عين اين که قانون جديد غربي، «کود» ها، را به عنوان مبناي اصلي تفکر قانون خواهي اش قرار مي دهد، به مباني داخلي آن، يعني «کتاب شرع» نيز توجه تام دارد و مباني انديشه قانون خواهي اش را با توجه به اين مباني داخلي پي ريزي مي کند. انديشه قانون گرايي ميرزا يوسف خان و مباني مورد توجه وي، به دليل آنکه به صرف از قانون غربي توجه نمي کند، متمايز از ديگر نوشته هاي قانون خواهانه در عصر قاجار است و اهميت آن در اين است که به دنبال ايجاد مبنايي مستحکم براي ايجاد حکومت قانون در ايران عصر قاجار مي باشد. ميرزا يوسف خان، از دو ديدگاه مباني حقوق جديد و مباني حقوق شرع براي ايجاد مباني يک کلمه قانون استفاده کرده بود و از اين رو در شناخت انديشه قانون خواهي در عصر قاجار، فهم انديشه ميرزا يوسف خان و مهمتر از آن مباني اين تفکر حايز اهميت است.