مقاله مباني جنبش هاي اسلام گرايانه: نظريات و ديدگاه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات سياسي از صفحه ۸۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: مباني جنبش هاي اسلام گرايانه: نظريات و ديدگاه ها
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسلام گرايي
مقاله تئوري ذات – محور
مقاله تئوري واکنش – محور
مقاله بنيادگرايي
مقاله نوسازي
مقاله بحران هژموني
مقاله جهاني شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي نجف آبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فهم زمينه هاي خيزش جنبش هاي اسلامي منوط به تبيين نظرياتي است که درباره خاستگاه و ريشه شکل گيري اين جنبش ها در سده اخير مطرح شده است. پرسش اصلي در اين نوشتار آنست که ريشه اسلام گرايي را از منظر نظريه پردازان غربي و اسلامي چگونه مي توان تبيين نمود؟ در پاسخ به اين پرسش دو دسته تئوري ذات- محور و واکنش- محور ارائه شده است. تئوري هايي که از منظر ذات محورانه به پديده اسلام گرايي مي پردازند، اسلام گرايي موجود در جهان اسلام را ناشي از ارزش ها و اصول و ذات خود اسلام مي دانند. البته افرادي همچون مودودي و سيد قطب با ديدي مثبت به آن نگاه مي کنند؛ درحالي که متفکران غربي باديدي کاملا منفي بر ذاتي بودن اسلام گرايي تاکيد دارند و اسلام گرايي را مترادف خشونت تصوير مي کنند. شاخه دوم تئوري هاي مربوط به اسلام گرايي گروه کثيري از متفکران غربي و اسلامي را شامل مي شود که اسلام گرايي موجود را واکنشي به مسائل محيطي و خارجي جهان اسلام مي دانند، و درواقع اسلام گرايي را پديده عارضي و زودگذر ناشي از تحولات مدرنيته قلمداد مي کنند.