مقاله مباني سازه انگارانه همکاري هاي نوين منطقه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات سياسي از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: مباني سازه انگارانه همکاري هاي نوين منطقه اي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازه انگاري
مقاله خاورميانه
مقاله رئاليسم
مقاله دولت ملت
مقاله هم گرايي
مقاله امنيت دسته جمعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساختار کلاسيک و سنتي امنيت در خاورميانه از پايان جنگ جهاني دوم تاکنون کما بيش بر پايه نگاهي رئاليستي تدوين شده است. جنگ اعراب و اسرائيل، مناقشه بر سر سرزمين هاي اشغالي، جنگ ايران و عراق، جنگ عراق و کويت، نبرد ايالات متحده با طالبان و صدام و بحران هايي ديگري از اين دست، الگوي منازعه دايم را به منزله بخشي از ساختار امنيت در منطقه تحکيم ساخته است. اما نوشتار حاضر بر اين اعتقاد است که ظهور برخي از پديده ها و متغيرهاي جديد در خاورميانه مي تواند بستري سازه انگارانه براي ايجاد نوعي چرخش امنيتي در منطقه فرض شود.
بر اين اساس، حضور نيروهاي آمريکائي در عراق و افغانستان و به تبع آن ناخرسندي دول منطقه از ايده خاورميانه بزرگ از يک سو و تقويت يافتن امواج جديد بنيادگرايي از سوي ديگر، ضمن برجسته تر کردن دوباره نقش دولت، ملت ها در منطقه، دکترين هاي امنيتي بر پايه نهادگرايي، همگرايي و سازه انگاري را جايگزين دکترين هاي پيشين مبتني بر موازنه وحشت و نئورئاليسم ساخته است. در پرتو چنين تحولي، به رغم شکاف هاي ايدئولوژيک، سياسي، تاريخي و قومي، با برجسته تر شدن دوباره نقش دولت- ملت به مثابه اصلي ترين بازيگر، مقدمات شکل گيري همگرايي هاي نوين منطقه اي بر مبناي رهيافت سازه انگارانه در حال تکوين است.