مقاله مباني فرانظري نظريه اسلامي روابط بين الملل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روابط خارجي از صفحه ۴۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: مباني فرانظري نظريه اسلامي روابط بين الملل
این مقاله دارای ۴۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرانظريه
مقاله هستي شناسي
مقاله معرفت شناسي
مقاله روش شناسي
مقاله حکمت متعاليه
مقاله اسلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني فيروزآبادي سيدجلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کليه نظريه هاي روابط بين الملل، برمباني فرانظري خاصي استوارند. همه اين نظريه ها بر مباني هستي شناختي، معرفت شناختي و روش شناختي خاصي مبتني هستند. بر اساس اين اصول، مباني و پيش فرض هاي فرانظري، روابط و نظام بين المللي که هريک از اين نظريه ها، مورد مطالعه قرار مي دهد از ديگري متفاوت است. يک نظريه اسلامي روابط بين الملل، در صورت وجود نيز از اين قاعده مستثني نيست. يعني اين نظريه نيز بر مباني فرانظري خاصي ابتنا مي يابد که آن را از ساير نظريه هاي روابط بين الملل متمايز مي سازد که و رقابت با آنها مي پردازد. در اين مقاله تلاش مي شود تا اين اصول و مباني فرانظري استخراج و تبيين شود. بنابراين، اين نوشتار، زمينه و بستر لازم براي پردازش و ارايه يک نظريه اسلامي روابط بين الملل را بر اساس آموزه هاي اسلام فراهم مي سازد؛ به طوري که اصول و مباني فرانظري استخراج شده مي تواند به عنوان پيش فرض هاي اين نظريه در قالب مباني علم شناسي و دين شناسي آن، مورد استفاده قرار گيرد.