مقاله مباني معرفتي گفتمان هويت ملي در عصر پهلوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي از صفحه ۴۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: مباني معرفتي گفتمان هويت ملي در عصر پهلوي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت
مقاله هويت ملي
مقاله ناسوناليسم
مقاله مدرنيت
مقاله اسلاميت
مقاله مليت
مقاله قوميت
مقاله فرهنگ
مقاله تمدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمحمدي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ابتدا هويت مفهوم سازي و سطوح مختلف آن تعيين و هويت ملي و اجزاي آن يعني اسلاميت، ايرانيت، قوميت و خرده فرهنگ هابه عنوان يکي از سطوح هويت اچتماعي تعريف شده است. آنگاه تلاش شده مولفه هاي هويت ملي در دوره پهلوي و مباني معرفتي گفتمان هويتي اين دوره تجزيه و تحليل گردد، فرض بر اين است که ساخت و محتواي گفتمان و سياست هاي هويتي در اين دوره تابعي از شرايط و مقتضيات سياسي و ساختار اجتماعي، فرهنگي حاکم بر کشور و متاثر از مباني فکري و معرفتي، ايدئولوژي و فرهنگ سياسي، وجهه نظرها و نگرش نخبگان سياسي حاکم نسبت به مسايل فروملي، ملي و فراملي، نوع تلقي و تعريف آنان از هويت ملي، ملت و ناسيوناليسم ملي مي باشد. “گفتمان هويتي” عصر پهلوي متاثراز «علايق درون مرزي» شامل: تلاش در جهت تحقق ناسيوناليسم تجدد خواه، حذف گفتمانهاي هويتي خرد و کوچک و قدرت هاي رقيب، خوي و خصلت هاي مستبدانه و تمايل بر ايجاد تمرکز سياسي، فرهنگي و تشکيل دولت قدرتمند و متمرکز در ايران و از طرف ديگر پروژه اي (نه يک پروسه) بود که متاثر از دغدغه هاي تجدد و در واکنش به آن شکل گرفت، لذا از يک سو ناگزير از بهره گيري از عناصر نو و مدرن و از سوي ديگر ترويج عناصر متضاد با مدرنيسم و تجدد بود.