مقاله مباني نظريه دولت در قرآن كريم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در اقتصاد اسلامي از صفحه ۷ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: مباني نظريه دولت در قرآن كريم
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه دولت
مقاله مباني انسان شناسي
مقاله فطرت
مقاله مطلق گرايي
مقاله لذت پذيري
مقاله اصل تفاوت هاي متفاضل و نيازهاي متقابل
مقاله عدالت اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادوي نيا علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از مهمترين و موثرترين بحث هاي اقتصادي در قرن گذشته و حاضر، ميزان دخالت دولت در اقتصاد و چگونگي تعامل آن با نظام بازار است. «دولت يا بازار؟» پرسشي  است كه بحث هاي پيش گفته جهت پاسخ به آن مطرح مي شود. به نظر مي رسد بايد اين پرسش را  تعديل  كرده و سرچشمه اين گونه مطلب ها را در پرسش «دولت چرا و چگونه؟»  جستجو كرد. نظريه هاي مربوط به دولت نيز عهده دار پاسخ به اين پرسش  هستند.
هر يك از نظريه هاي اقتصادي با رويكرد خاصي كه در مباني فلسفي خود داشته اند، پرسش پيش گفته را پاسخ، و نظريه خود را سامان داده اند. مقاله درصدد است با مروري بر مباني نظري قرآن كريم به ويژه مباني انسان شناسي آن، نظريه دولت در اقتصاد اسلامي را تدوين  كند. مطالعه نشان مي دهد كه محوري ترين عنصر در گفتمان بازار و دولت، عدالت اجتماعي است.