سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی تفضلی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – معاون امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریز
مزدک عبایی – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت – مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

در این مقاله مبانی ارزشیابی عملکرد واحدهای خدمات مهندسی ارزش و مدلی پایه برای انجام فرآیند ارزشیابی ارائه شده است. برای این منظور ابتدا عوامل موثر بر مطالعه ى مهندسی ارزش و
زمینه های تاثیرگذاری هر یک و پس از آن گام های عملیاتی ارزشیابی عملکرد، تشریح شده اند. یکی از موارد تبیین شده در گام های عملیاتی ارزشیابی عملکرد، شناسایی و معرفی عوامل موثر بر موفقیت مطالعات است، که بر مبنای این عوامل و با توجه به بررسی های صورت گرفته درباره ى معیارهای ارزشیابی عملکرد، الگوی ارزشیابی عملکرد واحدهای خدمات مهندسیا رزش، ارائه شده است.