سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

منصور هاشمی – گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مقاله تلاش بر آن خواهد بود که هایپوتز تغییر معرف تشناس ی در علوم وبه ویژه علوم انسانی ، مبنی بر این که چنانچه در امر د رک موضوعی تغییری معرف تشناختی به صورت تاریخی به وجود بیاید در مسائل دیگر هم این تغییر با همان قاعده فکری به وجود م یآید، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد . این هایپوتز با بررسی روشن گری های توجه به خودزبان و نقش آن در به وجود آوردن پدیده ها ارائه شده است و از نظر تاریخی توضیح دهند ه جریان تغییر معرفت شناسی است . نقطه استقرار و حرکت در این نوشتار از مطالعات زبان انگلیسی است وروش شناسی آن نیز معرفت شناختی است که به کارکردها در مسائل ذیل می پردازد: الف. مشخص کردن حوز ه معرفت شناختی پسامتافیزیک در مبانی فلسفه ی عل م کانتیننتال در مقابل مبانی متافیزیک (امپریسیسم و پوزیتیوسیم )که مرکز رشد تفکر ایدئولوژیک کاپیتالیسم و همچنین دوران های قبل از آن نیز هست؛ ب . مروری بر بحران دانشگاهی به علت تغییر معرفت شناختی در حوزه علوم انسانی و رشته ی زبان انگلیسی ؛ ج. بررسی روش شناسی بعد از توجه به مسئله معرفت شناختی زبان (روش شناسی پسامتافیزیک ) با نگاهی بر مسائل تاریخی ایدئولوژیک در مطالعات انگلیسی؛ ه . بررسی نقش تغییرمعرفت شناختی در آنتوتئولوژی دانشگاهی با اشاره به تفکر معرفت شناختی سهروردی، صدرالمتألهین و مولوی، و تأثیر مستقیم آن بر معرفت شناسی روان