سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی علمشاهی – فوق لیسانس مهندسی شیمی، حوزه توسعه کاربرد فناوریهای پیشرفته دفاعی-مر
امیر حیدرپور – فوق لیسانس مهندسی شیمی، حوزه توسعه کاربرد فناوریهای پیشرفته دفاعی-مر
علی اکبر بصام تبار – فوق لیسانس مهندسی معدن، حوزه توسعه کاربرد فناوریهای پیشرفته دفاعی-م
مهدی شبانی آرانی – لیسانس ایمنی و بهداشت، حوزه توسعه کاربرد فناوریهای پیشرفته دفاعی-مرک

چکیده:

مایعات دارای بخار قابل اشتعال و گازهای قابل انفجار به عنوان یک عامل گسترش آتش در تجهیزات مدرن امروزی مطرح می باش ند. رو شهای ایجادایمنی در مخازن سوخت از دیرباز جهت کاهش انفجار سوخت مدنظر بوده است. به طور عمده و گست رده، این ایمنی در تجهیزات نیروی هوایی مطابق با استانداردهای دفاعی به کار گرفته م یشود. با مدرن شدن تجهیزات دفاع ی،
این ایمنی در تجهیزات زرهی و دریایی نیز گسترش یافته است . این پژو هش روش نوینی را جهت ایجاد ایمنی در سیستم های ذخیره سوخت و تانکرهای سوخت رسان و مکانیسم عملکرد آن و مشخصات سیستم های ایمنی و رو شهای تست را بیان م ینماید.