سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

اسماعیل جباری – رئیس بخش ب

چکیده:

در شرایط کشور ایران ، آب در دسترس و قابل استحصال در شبکه های آبیاری و زهکشی نسبت به اراضی قابل آبیاری محدود می باشد و از طرف دیگر برای ساخت این شبکه ها منابع مالی عظیمی غالباً از منابع عمومی صرف می شود و همچنین این تأسیسات بویژه در مقیاس بزرگت ر، دارای ساختمان پیچیده و گسترده ای هستند. این ویژگی ها ایجاب می کند بهره برداری و مدیریت آنها مبتنی بر اصول و ضوابطی باشد که حتی الامکان اهداف اولیه آنها مبنی بر افزایش راندمان عملکرد محصولات کشاورزی تا حد پتانسیل تولید و در نتیجه ارتقاء سطح رفاه جامعه محلی را تأمین و تضمین نماید. در این مقاله ، ضمن مرور مبانی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی و تأثیر الزامات دوران بهره برداری بر آن، کاربرد این مبانی در برنامه ریزی ، بهره برداری و پایش و ارزشیابی شبکه های آبیاری ، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . همینطور در این مق اله طرز کاربرد مبانی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی با توجه به اهداف اولیه آنها (که پایه توجیه اقتصادی این گونه طرح ها قرار می گیرد ) در نرخ گذاری خدمات آبیاری تشریح می گردد