سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس اسلامی حقیقت – دانشجوی دکترای ژئوتکنیک، دانشگاه شیراز
علی رضا سلطانی – دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آب، دانشگاه شیراز

چکیده:

این مقاله به اجمال نکات عمده در طراحی قسمتهای اصلی یک بند سنگی – ملاتـی شـامل سـرریز و حوضـچه آرامش را بر اساس اطلاعات هیدرولوژیکی منطقه مورد بررسی قرار مـی دهـد . در ایـن راسـتا بار هـای مختلـف استاتیکی و هیدرودینامیکی در حالات بارگذاری نرمال، غیرعادی و تشدید در نظرگرفتـه شـده و بـا یـک روش تقریبی فشارهای بالابرنده آب در ناحیه سرریز و حوضچه آرامش محاسبه می گردد . نحوه محاسبه ضخامت دال حوضچه آرامش بر اساس نیروهای وارد بر آن و همچنین طول حوضچه و ارتفاع دیـواره آن بـر اسـاس ارتفـاع پرش هیدرولیکی در قسمت حوضچه، تشریح شده است . سـپس کنتـرل پایـداری سـرریز در برابـر لغـزش و واژگونی مورد بررسی قرار می گیرد . در ادامه مشکلات اجرائی و آسیب های محتمل در بندهای سنگی – ملاتی مورد توجه قرارگرفته و راهکارهایی به منظور جلوگیری و اصلاح آنها ارائه می گردد