سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

دکتر بیژن مقصودلو –

چکیده:

دفن ودفع مواد زائد جامد شهری یکی از معضلات اساسی بهداشتی و زیست محیطی کلان شهر های کشور ما بودهو ضرورت طرح ریزی های اصولی مربوط بهچگونگی مدیریت بهینه این زائدات یکی از مسائل بغرنج و حیاطی دست اند کاران و سیست گذاران عرصه مدیریت خدمات شهریست.در همین راستا جهت بستر سازی شایسته به منظور عینیت بخشیهر چه بیشتر ملاحظات زیست محیطی در پایدار سازی طرح ریزیهایمربوط به مدیریت پسماند های شهری مکان یابی و ارزیابی مکانی مرکز جدید دفن پسماندهای شهری یزد به عنوان مطالعهی موردی تحقیق انتخاب گردیده هدف از انجام پژوهش تعیین اصول روش شناختی برای بررسهای توجیهپذیریمکان یابی و ارزیابی مکانی مراکز دفن پسماندهای شهری کشور میباشد و در راستای دستیابی به هدف مزبور طی فرایند متدو لوژیک و الگوریتم تحقیق در ابتدای امر اهم از فاکتور های کلیدی موثر در تعیین محدوده های قابل توسعه و غیر قابل توسعه به لحاظ استقرار مراکز دفن پسماندهای شهری از دیدگاه زیت محیطیمعرفی گردیده است و سپس شاخص های موثر درارزشیابی اصولی زیست محیطیسایتهای دفن بهداشتی زبالهاعم از کاربری فعلی اراضی فاصله تا منطق حساس اکولوژیکی و تحت حفاظتآلودگی هوا آب خاک وزمین و…تبیین شده در انتهای مطالعات نیز مکانیزم بهینه وزن دهی و ارزشگذاری کمی وکیفیبه معیاره و شاخص های زیست محیطی مورد بحث تعیین گردیده نتیجه دستیابی به رهیافتی اثر بخش و کار آمد به عنوانیک فرایند متدولوژیک بومی برای امکان سنجی زیست محیطی مراکز دفن پسماندهای شهری متنناسب با شرایط زیست محیطی ایران و نیازهای مهندسین مشاور دست اندر کار این مطالعات و جامعه دانشگاهی ذیر ربطجهت کار بست عملی آن در گستره ملی بوده است.