سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
سعید آقائی جشوقانی – کارشناس ارشدهنراسلامی دانشگاه هنراصفهان

چکیده:
مفاهیم وبنیاهای دینی است که هنردینی را می سازد و آن را دارای معنا و کاربرد خاص و فراتر ازتاریخ می نماید هنرشیعی که دربستراعتقادبه پیامبراکرم (ص) و خاندان پاکش شکل گرفت و رشد نمود نیز با تفسیر این اعتقاد و باتوجه به ریشه اصلی آن قابل تعریف و تمایز ازدیگر هنرهاست شیعه برای علی (ع) و فرزندان پاکش مقام ولایت منصوب ازجانب خداوند یگانه را قائل است هنرشیعی دربنیان معرفتی خود برقائده بزرگ ولایت استوار است و فهم او ازجهان فهم توحیدی است که اززبان ولی بیان شده باشد دراین مقاله سعی شده است تا با تعریف هنردینی و مذهبی و بیان شاخصهای هنراسلامی به جایگاه ولایت و نقش کلیدی و اصلی آن درهنرشیعی پرداخته شود و ازآن به عنوان شاخص اصلی هنرشیعی یاد شود روش تحقیق تحلیل محتوی براساس گزارشهای پژوهشی های مرتبط است ابزار گرداوری اطلاعات استفادها زروش کتابخانه ای انتخاب شده و شیوه تنظیم مقاله به صورت توصیفی تحلیلی می باشد