سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
سیدنصرالله ابراهیمی – عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
فرخ جواندل جانانلو – دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده:
توسعه پایدار منابع نفت و گاز در فراساحل مستلزم مدیریت صحیح زیست محیطی در طول عملیات اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز، حمل و نقل و جابجایی نفت و گاز می باشد. طبیعی است که نتیجه عدم مدیریت صحیح زیست محیطی عملیات های فوق می تواند موجب نشت و ریزش نفت و گاز در درون آب دریا شده و منجر به آلودگی، خسارات سنگین زیست محیطی و نهایتاً به مسئولیت مدنی گردد. مسئولیت فوق می تواند در قالب پیشگیری از آلودگی و در صورت عدم پیشگیری، مسئولیت مدنی آلوده کنندگان مطرح شود. بنابراین، نوع مسئولیت در این مقوله با سایر مسئولیت های مدنی متداول متفاوت می باشد و برای تحلیل ایننوع مسئولیت می بایست مبانی متاوتی اندیشید. مبانی مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی در دریاها یکی از مباحث عمده در حقوق نفت و گاز می باشد. مقاله حاضر بر آنست که مبانی مسئولیت فوق را در اسناد حقوقی بین المللی مورد بررسی قرار دهد.