سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامعلی شرزهای – دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده:

مصرف روزافزون آب در صنایع کشور متاثر از رشد این بخش ضرورت مطالعه ساختار تقاضا و شناخت از ساختار مصرفی آب را کام ً لا ضروری نموده است. تقاضا برای آب در صنعت را میتوان از طریق به حداقل رساندن تابع هزینه واحد تولیدی که بهصورت یک تابع ترانسلاگ نوشته میشود بهدست آورد. در این مقاله ضمن ارائه پایههای نظری تقاضا برای آب در صنعت، سعی گردیده که با استفاده از آمار جمعآوری شده از ۱۲۰ کارگاه صنعتی بزرگ کشور ساختار مصرفی آب در صنایع حول محورهای نوع فعالیت، مالکیت و میزان ارزش محصولات، نوع مصرف، میزان دفع پسابهای صنعتی و بهرهوری جزیی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصله از این تحقیق حاکی از آن است که: ۱۷ درصد از کل آب مصرفی صنایع بیشترین سهم و / ۱- صنایع شیمیایی با مصرفی معادل ۷ ۱ درصد کمترین سهم را داشتهاند. / صنایع کاغذ، مقوا و جاپ با مصرفی معادل ۷ ۲- مصرف آب در صنایع جهت خنکسازی نسبت به سایر مصارف بیشتر میباشد. ۳- صنایع با مالکیت بخش خصوصی با مصرف کمتری از آب ارزش بیشتری نسبت به صنایع با مالکیت دولتی ایجاد نمودهاند. ۴- تقریبًا نیمی از مصرف آب در صنایع کشور بهصورت پسابهای صنعتی دفع میگردد. ۵- صنعت کاغذ، مقوا و چاپ دارای بیشترین بهرهوری جزیی و صنایع کانی غیرفلزی دارای کمترین بهرهوری جزیی میشاند.