سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اصغر خلاقی – عضو هیات علمی موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی

چکیده:

دائره المعارف اکسفورد واژه » تفویض اختیار « را چنین تعریف کرده است : تفویض قدرت یا اختیار از یک شخص یا سازمان به دیگری . بررسی این مفهوم نشان میدهد که » تفویض اختیار « از جنبه نظری از دو طرف امکان پذیر میشود یکی دادن اختیار از طرف افراد جامعه به حزب، مجلس یا دولت از طریق انتخابات در نظامهای دموکراتیک و دیگری از سوی دولتهای مرکزی به مقامات استان، به مقامات محلی، گروه مدیران جمعیتها یا اشخاص . از نظر تاریخی تفویض اختیار همواره از بالا به پائین انجام شده است . به بیان دیگر روند سازمانی از تمرکز به سوی عدم تمرکز حرکت کرده است . بنابراین در درون یک نظام سلسله مراتبی میتوان این تعریف را پذیرفت که تفویض اختیار مبتنی بر حرکت از تمرکز به طرف عدم تمرکز است یعنی دادن اختیار از مقامات مرکزی به مقامات استانی و از آنها به مقامات محلی تا بتوانند مشکلات خودشان را سامان دهند و بر اساس نیازهای خود تصمیم گیری نمایند . بنابراین طیف وسیعی از درجات مختلف تفویض اختیار از تمرکز تا عدم تمرکز وجود دارد . بر این اساس در ادبیات آموزش و پرورش مفهوم تفویض اختیار به گونههای مختلف تعریف میشود . ویلیامز (۱۹۶۱) آنرا بصورت اصلاحاتی میبیند که طی آن جامعه در تصمیم یگری آموزشی مشارکت مینماید . در حالیکه وات (۱۹۸۹) تفویض اختیار را سپردن قدرت به مدیران مدارس میداند . دیدگاه سومی نیز وجود دارد که متعلق به کارمل (۱۹۷۳) است، او تفویض اختیار را دادن اختیار از سوی مدیران مرکزی به مدیران محلی میشناسد . مفهوم قدرت و اختیار درتصمیم گیری و انتخاب تجلی پیدا میکند و در واقع قدرت در اختیار کسی است که بر اساس تصمیمات او کاری صورت میگیرد . بنابراین در تفویض اختیار، قدرت و اختیار تصمیم گیری تفویض میشود . لذا برای درک مهفوم تفویض اختیار در برنامه – های درسی بر اساس دیدگاههای مطرح شده باید نقاط تصمیم گیری در برنامه ریزی درسی را مورد توجه قرار داد . در برنامه ریزی درسی آموزشهای فنی و حرفهای آنچه که بیش از همه مبدا تصمیم گیری و انتخاب است و بیش از سایر عناصر برنامه در مورد آن حساسیت و جود دارد انتخاب محتوای برنامه است . لذا در این مقاله کوشش میشود با تحلیل دیدگاههای مختلف تفویض اختیار، بلحاظ نظری، نقش آن در برنامه ریزی درسی آموزش فنی و حرفهای و وضعیت تصمیم گیری برای انتخاب محتوای برنامه درسی تبیین شود