برخی از پارک های تهران، فضای مجزایی برای ورزش بانوان دارد. اینکه زنان و دختران در مجموعه شهربانو می توانند ورزش ایروبیک کنند فرصت بسیار مناسبی است اما برخی از زنان به دلیل اعتقادات مذهبی نمی توانند از فضاهای ورزشی بیرون استفاده کنند. در برخی از پارک های تهران فضاهای ورزشی خاص بانوان وجود دارد اما در پارک رازی با وجود اینکه پارک بسیار بزرگ است و قابلیت ها و ظرفیت های زیادی دارد ولی تاکنون فضای خاصی به زنان اختصاص داده نشده است. (مصاحبه با مسؤولان آموزشگاه گل و گیاه مجموعه رازی، .(۱۳۹۰ مهمترین مسألهای که برای احداث مجموعه شهربانو باید فراهم شود، بحث امنیت اجتماعی محیط مجموعه است.

اگر این شرایط فراهم شود اکثر زنان و دختران از آن استفاده میکنند. امنیت اجتماعی را در اطراف مجموعه شهربانو با دو روش میتوان فراهم کرد .۱: حضور نیروی انتظامی در محل .۲ شرایط به گونهای باشد که زمینه حضور مردم و گروههای زیادی از شهروندان را در محیط فراهم کنیم. اگر فضای اطراف مجموعه شلوغ و پر از ازدحام باشد از زمینه حضور افراد مزاحم و خلافکار کاسته میشود. زنان در فضاهای خلوت احساس ناامنی میکند؛ به اعتقاد زنان مصاحبه شونده اگر امنیت مجموعه شهربانو از طریق پلیس نیروی انتظامی فراهم شود، بسیار مناسبتر خواهد بود. گشتهای موتوری پلیس نیز نقش مهمی در برقراری امنیت این فضا خواهد داشت (مصاحبه گروهی با زنان ساکن منطقه ۱۱ واقع در پارک رازی، .(۱۳۹۰

 مبانی نظری

بر اساس مطالعات موجود زنان ۶۰ تا ۷۰ درصد فقرای جهان را تشکیل میدهند و احتمال فقر در میان زنان افزایش یافته است. مشکلات ناشی از فقر زنان، توجه سیاستگذاران و برنامهریزی کشورهای در حال توسعه را به این موضوع جلب کرده است. (برنامه سازمان ملل متحد، (۴ :۱۹۹۵ عوامل بسیاری به عنوان متغیرهای مؤثر در زنانه شدن فقر مطرح است مانند نابرابری در حقوق و آنچه زنان در مقام شهروند باید استحقاق برخورداری از آن را داشته باشند؛ نابرابری در قابلیتها در نتیجه نابرابری در فرصتها. پیامدهای نابرابر سیاستهای تعدیل ساختاری، زنانه شدن بخش غیررسمی اقتصاد و محرومیت زنان از امتیازات اشتغال رسمی، مهاجرت و جنگها، از بین رفتن شبکه حمایتهای خانوادگی، قومی و… نه تنها به زنانه شدن فقر بلکه به پیوستن قشر خاصی از زنان یعنی »زنان سرپرست خانوار« به »فقیرترین فقرا« انجامیده است (چانت، ۱۹۹۷ الف؛ مقدم، :۱۹۹۷ کبیر، ۲۰۰۳؛ به نقل از شادیطلب و گرایینژاد، -۷۰ :۱۳۸۳ .(۴۹ بنابراین برای تبیین و تحلیل اینگونه اثرات و پیامدها از نظریات اوقات فراغت و توانمندسازی زنان استفاده خواهد شد.