سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر صباغ ملاحسینی – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
کیوان ناوی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده:

سیستم اعداد ماندهای یک سیستم عددی بدون انتشار رقم نقلی است که انجام محاسبات را بصورت موازی و با سرعت زیاد ممکن می سازد. انتخاب مجموعه پیمانه و تبد یل عدد مانده ای به معادل
دودوئی آن، دو مورد از مهمترین مسائل در طراحی یک سیستم اعداد ماندهای هستند. در این مقاله، ما یک مبدل مانده ای به دودوئ ی کارا برای مجموعه پیمانه جدید { ۲n-1 , 2n+1 +1 , 2n+1 -1}ارائه میکنیم.این مجموعه پیمانه جدید شامل پیمانههای دوبهدو نسبت به هم اول و متعادل است که منجر به انجام سریع محاسبات در سیستم اعداد مانده- ای و نیز پیادهسازی کارای مبدل ماندهای به دودوئی میشود . ساختار سخت افزاری مبدل ماندهای به دودوئ ی پیشنهاد شده، از ی ک جمع کننده ذخیره رقم نقلی و یک جمع کننده پیمانهای انتشار رقم نقل ی تشکیل شده است. در مقایسه با دیگر مبدلها ی مانده ای به دودوئ ی برای مجموعه پیمانههای شبیه به مجموعه پ یمانه جد ی د پیشنهاد ی، مبدل ماندهای به دودوئی پیشنهاد شده دارای سرعت ب یشتر و هز ینه سخت افزاری کمتر است.