مقاله متابوليت هاي اکسيد نيتريک سرمي و هم گروهي اجزاي سندرم متابوليک در اطفال: يک تحليل عاملي اکتشافي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۳۲ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: متابوليت هاي اکسيد نيتريک سرمي و هم گروهي اجزاي سندرم متابوليک در اطفال: يک تحليل عاملي اکتشافي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابوليک
مقاله اکسيد نيتريک
مقاله کودکان
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي اصل صالح
جناب آقای / سرکار خانم: صيدمرادي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از مطالعه حاضر، بررسي الگوي عوامل خطرزاي سندرم متابوليک و ارتباط آن با متابوليت هاي سرمي اکسيد نيتريک (NOx) در کودکان و نوجوانان است.
روش ها: اين مطالعه توصيفي – مقطعي در ۸۵۱ کودک و نوجوان با دامنه سني ۴ تا ۱۹ سال انجام شد. سندرم متابوليک بر اساس معيارهاي تغيير يافته ATPIII تعريف شد. براي بررسي الگوي عوامل خطرزاي سندرم متابوليک از تحليل عاملي استفاده شد.
يافته ها: شيوع سندرم متابوليک در پسران و دختران به ترتيب ۸/۱۰ و ۰/۱۰ درصد بود. غلظت سرمي NOx در افراد مبتلا به سندرم متابوليک بعد از تعديل سن و جنس بالاتر بود (۲/۲۵ در برابر mmol/L 27.9، p=0.04) تعداد افراد با سندرم متابوليک در پايين ترين چارک NOx  در مقايسه با چارک بالايي NOx از ۱/۶ به ۲/۱۳ درصد افزايش يافت (P=0.014)؛ پس از تعديل سن و جنس، شانس ابتلا به سندرم متابوليک در افرادي که در چارک بالايي NOx قرار داشتند، بالاتر بود (نسبت شانس ۲/۲، p=0.029). کل جمعيت سه عامل فشارخون / چاقي، ليپيد / چاقي و گلوکز / اکسيد نيتريک شناسايي شد که توجيه کننده ۹/۵۹ درصد واريانس کل داده ها بود. تفکيک بر اساس جنس، مجددا سه عامل را در هر جنس مشخص کرد، اما اين بارNOx  در مردان در دو عامل وارد شده بود.
نتيجه گيري: متابوليت هاي سرمي اکسيد نيتريک با سندرم متابوليک در کودکان و نوجوانان ارتباط دارد، علاوه بر آن در آناليز بررسي هم گروهي عوامل خطرساز متابوليکي،
NOx با اجزاي ديگر سندرم متابوليک به ويژه قندخون ناشتا همراه گرديد.