سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبرز مسعودی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
محبوبه جمشیدی بدر – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
زهرا صالحی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
مریم شهابی فر – مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران

چکیده:

توده نفوذی دودهک در جنوب روستای دودهک، شمال آبگرم محلات و در زون ارومیه دختر به صورت استوک برونزد دارد. این توده نفوذی ظاهری یکنواخت از خود نشان می دهد و سنگهای آن عمدتا گرانودیوریت – تونالیت است. اما بررسی های میکروسکپی نشان می دهد که وجود بافت های گرافیک، میرمکیت و زونینگ پلاژیوکلازها به صورت یکنواخت در کلیه سنگها دیده نمی شود.
گرانیتوئیدهای جنوب شرقی توده بر خلاف سایر نقاط فاقد پلاژیوکلازهای زونه و بافت گرافیک هستند ولی حضور میرمکیت در آنها بسیار متداول است. به منظور بررسی علت این تفاوت، در این تحقیق علاوه بر مطالعه میکروسکپی، تجزیه کل سنگ توسطXRF و تجزیه پلاژیوکلازها به روش EPMAانجام شد.
وجود شواهد پتروگرافی از جمله میرمکیت حاشیه ای، پلاژیوکلاز با ماکل صفحه شطرنجی و شواهد ژئوشیمیایی مانندروند غیر خطیK٢O-Na٢O و Rb-SiO ٢ و از بین رفتن زونینگ در نمونه های دارای میرمکیت حاشیه ای و یکنواختیترکیب آلبیت در پلاژیوکلازها بیانگر تاثیر متاسوماتیسم آلکالن در بخش جنوب شرقی توده نفوذی دودهک است.