سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مریم سردابی – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه الزهرا
فاطمه نافیان دهکردی – دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
صاینه خدادادی – کارشناس ارشد میکروبیولوژی دانشگاه آزاد واحد کرج

چکیده:
میکروارگانیسم ها در محیط های طبیعی ممکن است شامل ژنهایی باشند که رمزگذار مسیرهای تجزیه و یا سنتز زیستی هستند. خاک یک منبع غنی از تنوع ژنتیکی است که پتانسیل زیادی را برای افزایش درک اکولوژی میکروبی و آنزیم ها و بیواکتیوهای مفید آنها برای جامعه بشری دارد با اینحال تنها درصد کمی از میکروارگانیزم های خاک قابل کشت هستند. در سالهای اخیر انواع روش های مختلف مولکولی و مستقل از کشت، برای جستجوی انواع میکروب ها صورت گرفته است یکی از این روشها بررسی متاژنوم (متاژنومیکس) می باشد. متاژنومیکس دانشی است که با استفاده از تکنولوژی های توالی یابی پیشرفته و نرم افزارهای بیوانفورماتیکی هوشمند، به بررسی تنوع عملکرد و فیلوژنی اجتماعات میکروبی در سطح جمعی و مستقل از کشت میپردازد. در حال حاضر، دانشمندان و پژوهشگران به یاری این دانش مدرن و جدید توانسته اند اقدامبه انجام پروژه های بسیار بزرگ نمایند که تا چند سال پیش تصور آن نیز غیرممکن بود. این تحقیق به بررسی استراترژیهای متاژنومیکس خاک، مطالعات جدید و چشماندازهای نوین در این زمینه پرداخته است.