سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پانته آ رهبری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
محمد افشار اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مسائل زیست محیطی امروزه از مسائل مهمی است که به سبب بوجود امدن پروژه هایگوناگون صنعتی، حیات گونه های مختلف جانوری و گیاهی را به مخاطره انداخته است . بنابراین تلاش فراوانی انجام شده تا اثرات منفی پروژه های بهره برداری و نگهداری کاهش یابد و از اجرا شدن پروژه هایی که اثرات منفی آنها زیاد است، جلوگیری به عمل آید. در این مقاله قنات به عنوان فنی که برای استخراج آب زیر زمینی در ایران و بسیاری از کشورهای جهان بخصوص در منطقه خاور میانه کاربرد دارد، مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گرفته است. در این خصوص به بررسی متدولوژی اثرات زیست محیطی قنات پرداخته شده و تلاش بر اینگردیده تا نقش قنات ازجنبه های گوناگون هیدرولوژی ، آلودگی، اکولوژی ، اجتماعی – اقتصادی و … مورد بررسی قرار گیرد. از بین روشهای مختلف ارزیابی اثرات زیست محیطی، روش صورت ریزها (چک لیست ها) برای مطالعه انتخاب گردید. از دلایل انتخاب این روش، سادگی و قابل کاربرد بودن آن می باشد. همچنین در این تکنیک ارزایبی معمولا دامنه ای از مواردی که جهت تهیه یک گزارش بکار می رود استفاده شده است. با توجه بهمطالعات صورت گرفته در این روش مشخص گردید که قنات ازجهت جنبه های اقتصادی -اجتماعی شامل درامد و رفاه، اسکان مجدد و مشارکت استفاده کنندگان، اکولوزی، رسوبات و خاکها اثراتمثبت و از جهت آلودگی اثرات منفی دارد.